Consiliul Județean

            Consiliul Judeţean al S.L.I. Vrancea este organul colectiv de conducere şi decizie între conferinţe, constituit din membrii Biroului Operativ şi liderii organizaţiilor de sindicat componente;

               Consiliul Judeţean se întruneşte în şedinţe de lucru trimestriale (consiliu ordinar) sau ori de câte ori este nevoie (consiliu extraordinar), la cererea a 2/3 din numărul membrilor săi, a Biroului Operativ sau a preşedintelui S.L.I. Vrancea;

           Convocarea Consiliului Judeţean în şedinţă ordinară sau extraordinară se face de către preşedintele S.L.I. Vrancea sau a Biroului Operativ şi este statutară în prezenţa a 3/4 din numărul membrilor săi;

            La şedinţele Consiliului Judeţean participă, ca membri de drept, liderii organizaţiilor de sindicat; în cazul absenţei unui lider (anunţată şi motivată), la şedinţă va participa viceliderul sau un reprezentant al organizaţiei respective;

             Consiliul Judeţean al Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea are următoarele atribuţii statutare:

             a) conduce prin organul său de execuţie, Biroul Operativ, întreaga activitate a Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea în intervalul dintre conferinţele judeţene;

b)  sintetizează propunerile şi revendicările membrilor de sindicat, alcătuieşte strategia sindicală şi platforma de revendicări a Sindicatului Liber din Învăţământ  Vrancea;

c)  aprobă declanşarea unor acţiuni revendificative precum: scrisori deschise şi proteste prin mijloacele de informare, organizarea unor pichetari, mitinguri şi demonstraţii;

d)  hotărăşte, în urma consultării prin referendum a membrilor de sindicat, declanşarea, modul de organizare şi desfăşurare a conflictelor de muncă şi modalităţile de soluţionare a acestora;

e)   hotărăşte , cu majoritate de 2/3 declansarea sau încetarea grevei;

f)  alege prin vot deschis, cu majoritate simplă, membrii comisiei mixte paritare Inspectoratul Şcolar Judeţean – Sindicatul Liber din Învăţământ Vrancea, căreia îi încredinţează şi mandatul de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel judeţean;

g)  modifică Statutul Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea, în conformitate cu legislaţia sindicală, în prezenţa a 3/4 din membrii săi, hotărârea de modificare fiind adoptată cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor exprimate;

h)  alege prin vot deschis sau secret noi membri ai Biroului Operativ, cu majoritate de 2/3 din voturile exprimate, în prezenta a minim 3/4 din numărul membrilor Consiliului Judeţean;

i)  hotărăşte suspendarea sau revocarea unor membri ai Biroului Operativ, cu majoritatea de 2/3 din voturile exprimate, în prezenţa a minim 3/4 din numărul membrilor Consiliului Judeţean;

j)   adoptă hotărâri în exercitatrea drepturilor sindicatului în conformitate cu prevederile Legii sindicatelor;

k)aprobă execuţia bugetară pentru anul precedent, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea pentru anul următor;

l)  urmăreşte stadiul construcţiei aşezământului “ Centrul de formare, perfecţionare şi agrement” din staţiunea Soveja şi hotărăşte cu privire la funcţionarea şi administrarea acestuia, în condiţiile legii şi în interesul membrilor de sindicat activi şi pensionari, foşti membri ai S.L.I. Vrancea;

m)   rezolvă constestaţiile sau orice alte litigii apărute între organizaţiile de sindicat componente, între membrii de sindicat;

n)   analizează activitatea membrilor Consiliului Judeţean, a organizaţiilor de sindicat componente şi sancţionează acţiunile antisindicale ale membrilor săi, precum şi orice alte acţiuni care pot aduce prejudicii activităţii, imaginii şi unităţii S.L.I.Vrancea; sancţiunile pot să ajungă până la revocarea din funcţie a membrilor consiliului pentru motive prevăzute la art.59 din Statut, cu o majoritate simplă, în urma votului deschis sau secret a 2/3 din numărul total de membri ai Consiliului Judeţean, în cazul organizaţiilor de sindicat sancţiunile mergând de la suspendarea pe o perioadă determinată, până la excluderea din S.L.I.  Vrancea;

o)  hotărăşte cu privire la principiile înfiinţării, organizării şi funcţionării de unităţi economice, sociale, de învăţământ şi cultură;

p)îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Conferinţa Judeţeană.

În cadrul Consiliului Judeţean al S.L.I. Vrancea se organizează şi funcţionează următoarele  comisii:

a)      – Comisia socială şi organizatorică;

b)     – Comisia profesională, culturală, sportivă;

c)      – Comisia de cenzori.

                       (2)  – Consiliul Judeţean poate aproba înfiinţarea şi altor comisii.

 

Autentificare