Organul suprem de conducere al Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea este Conferinţa Judeţeană a S.L.I. Vrancea, la care participă, ca delegaţi, liderii de sindicat şi alţi reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile de sindicat din unităţile de învăţământ, norma de reprezentare fiind decisă de Consiliul Judeţean al S.L.I Vrancea.

            Conferinţa Judeţeană a S.L.I. Vrancea se convoacă în şedinţa ordinară o dată la 5 ani, la o dată stabilită de Consiliul Judeţean, şi este statutar constituită cu prezenta a 3/4 din numărul delegaţilor;

Ordinea de zi, locaţia şi data Conferinţei Judeţene se stabilesc de către Consiliul Judeţean cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării conferinţei şi se comunică organizaţiilor componente.

Conferinţa Judeţeană poate fi convocată şi  în şedinţa extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la cererea expresă şi motivată a 3/4 din numărul total al membrilor Consiliului Judeţean sau de către preşedintele S.L.I. Vrancea.

Conferinţa Judeţeană a S.L.I. Vrancea are următoarele atribuţii:

(1)   – a) – analizează activitatea sindicatului şi a organelor lui de conducere (Consiliu Judeţean şi Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea), desfăşurată în intervalul dintre conferinţele judeţene;

                     b) – aprobă obiectivele activităţii, tactica şi strategia S.L.I. Vrancea pentru perioada următoare, până la viitoarea Conferinţă Judeţeană;

                     c) – aprobă sau modifică Statutul S.L.I. Vrancea;

                     d) – aprobă raportul Comisiei de cenzori;

                     e) – validează Consiliul Judeţean al S.L.I. Vrancea;

                     f) – validează hotărârile luate de Consiliul Judeţean în intervalul dintre conferinţele judeţene;

                     g) – alege membrii Biroului Operativ al S.L.I. Vrancea, pe funcţii, prin vot secret;

                     h) – hotărăşte asocierea, afilierea sau retragerea S.L.I. Vrancea din federaţia sindicală la nivel de ramură-învăţământ (F.S.L.I.), Uniunea Judeţeană sau Confederaţie;

                     i) – hotărăşte cu 3/4 din voturi revocarea din funcţie a preşedintelui S.L.I. Vrancea;

                     j) –  hotărăşte dizolvarea sindicatului;

                     k) –  adoptă moţiuni de solidaritate sindicală naţională sau internaţională;

               (2) – Hotărârile se iau cu jumătate plus unu din voturile deelgaţilor, excepţie fac hotărârile (menţionate în mod expres) unde este necesar un cvorum şi în cadrul său majoritatea de 3/4.

Autentificare