Informatii despre naveta

Procedura pentru decontarea navetei

Decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic din învăţământ se realizează în baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ.

Procedurile prin care se decontează cheltuielile de navetă sunt prevăzute în Instrucțiunea nr 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emise de M.E.C.T.S.

INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice:

Art. 1. Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.

*(Observaţie: Dacă autoturismul cu care se face naveta nu este proprietatea personală a angajatului este nevoie de o împuternicire autentificată (încheiată la notar) prin care proprietarul autoturismului împuterniceşte angajatul – personal didactic - să îl conducă.[1])

Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv.

*(Observaţie: Angajatorul nu îi poate obliga pe angajaţii – personal didactic - să facă naveta mai mulţi cu acelaşi autoturism proprietatea unuia dintre ei.[2])

Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:

a)decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;

b)solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.

Art. 2. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.

Art. 3. Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de unitatea de învăţământ conexă la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, respectându-se prevederile art. 1.

 

Prin urmare:

I. Personalul didactic care face naveta trebuie să îşi înregistreze lunar (anual, dacă naveta se face cu autoturismul personal, iar decontarea se face la nivelul abonamentului sau ori de câte ori se modifică valoarea abonamentului) la secretariatul unităţii de învăţământ cererea prin care solicită decontarea navetei (Anexa 1), copie după actul de identitate şi actele justificative:

- abonament sau bilete de călătorie dacă naveta se face cu mijloc de transport în comun;

- copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, după împuternicirea notarială (dacă este cazul) şi adeverinţă de la firma transportatoare privind valoarea abonamentului pe ruta respectivă când naveta se face cu autoturismul şi există mijloc de transport în comun pe ruta respectivă;

- copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului şi după împuternicirea notarială (dacă este cazul) când se face naveta cu autoturismul şi nu există mijloc de transport în comun pe ruta respectivă.

 

II. Consiliului de Administrație al unității de învățământ va aproba sumele necesare decontării navetei și va emite o hotărâre (Anexa 2) pe care o va comunica în termen de 5 zile(maxim) Consiliului local .

 [1] Este punctul de vedere al SLI Vrancea;

[2] Este punctul de vedere al SLI Vrancea.

Autentificare