Despre noi

 

Sindicatul Liber din Învăţământ Vrancea este o organizaţie profesională, fără caracter politic, constituită cu scopul de a milita pentru:

a)       - organizarea unitară a tuturor membrilor săi pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora;

b)      – respectarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale şi sportive ale mebrilor săi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de convenţiile interne şi internaţionale:

c)       – asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale salariaţilor prevăzute în Constituţia României, legislaţia muncii, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă;

d)      – reconsiderarea statutului socio-profesional al salariaţilor din învăţământ şi ameliorarea condiţiei lor sociale şi economice;

e)       – finalizarea procesului de reformă a învăţământului românesc şi ridicarea calitativă a acestuia;

f)       – formarea profesională a personalului din învăţământ şi a altor categorii socio-profesionale;

g)      – promovarea intereselor membrilor săi, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri sau apartenenţă politică, pregătire profesională ori confesiune religioasă.

În conformitate cu prevederile legislaţiei muncii şi ale legislaţiei cu privire la sindicate, Sindicatul Liber din Învăţământ Vrancea acţionează pentru realizarea următoarelor obiective:

a)      – democratizarea şi depolitizarea învăţământului românesc de toate gradele, aşezarea şi promovarea profesională a tuturor salariaţilor pe criteriul unic al competenţei şi eticii profesionale;

b)      – redobândirea libertăţii pedagogice de a elabora, cu deplină responsabilitate profesională, planurile şi programele de învăţământ şi de a alege cele mai adecvate mijloace şi metode didactice şi pedagogice;

c)       – respectarea drepturilor cadrelor didactice şi de cercetare de a avea acces liber la toate sursele şi formele de informare şi documentare interne şi internaţionale, participarea lor fără nici un fel de îngrădire la reuniuni şi alte forme de manifestări ştiinţifice şi culturale organizate în ţară sau peste hotare, dreptul de a fi ales în organele interne şi internaţionale de specialitate;

d)      – reaşezarea sistemului de acordare a gradelor didactice, titlurilor ştiinţifice, distincţiilor şi recompenselor morale şi materiale pe baza noilor principii ale societăţii româneşti;

e)       – promovarea şi apărarea drepturilor sociale ale membrilor de sindicat având ca scop:

- asigurarea protecţiei sociale, garantarea locului de muncă, asigurarea unor condiţii corespunzătoare de protecţie şi igienă a  muncii;

-  asigurarea asistenţei sociale în caz de pierdere temporară sau definitivă, totală sau parţială a capacităţii de muncă, de şomaj, recalificarea în cazul pierderii locului de muncă independent de voinţa salariatului;

-  acordarea legală a concediului de odihnă al cadrelor didactice, care să fie identic cu vacanţele elevilor, iar pentru ceilalţi salariaţi, conform legislaţiei în vigoare;

-  acordarea de zile libere plătite pentru sărbătorile naţionale şi religioase legale;

- compensarea cu timp liber corespunzător sau plata unor activităţi suplimentare (olimpiade, simulări de examene etc.) desfăşurate în zilele legale de odihnă;

-  crearea celor mai adecvate condiţii pentru femeile mame salariate, în vederea creşterii copilului;

                  f) – desemnarea de reprezentanţi ai organelor de conducere sindicale care să reprezinte interesele salariaţilor în cadrul consiilor de administraţie, la nivelul unităţilor de învăţământ şi inspectoratului şcolar;

                 g) – rezervarea catedrelor/posturilor didactice şi recunoaşterea vechimii neîntrerupte în specialitate pe toată perioada respectivă, pentru membrii de sindicat aleşi în organe de stat şi sindicale sau trimisi în străinătate cu contracte de stat, prin scoaterea de la catedră.

                  h) – beneficierea de toate celelalte drepturi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură – Învăţământ şi Contractul colectiv de muncă la  nivel judeţean.

            Potrivit legislaţiei muncii şi legislaţiei sindicale în vigoare, S.L.I.Vrancea îşi propune şi realizarea altor obiective:

a)        – definirea cât mai exactă şi statutară unor relaţii corecte şi principiale între administraţie şi salariaţi, pentru a evita situaţiile conflictuale între părţi;

b)       – acordarea de consultanţă juridică membrilor săi în cauze care prezumă apărarea drepturilor şi libertăţilor individuale sau care privesc raporturile de muncă sub toate aspectele;

c)        – negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă la nivel judeţean şi contractelor individuale de muncă, precum şi urmărirea respectării clauzelor acestora;

d)       – acordarea de ajutoare materiale membrilor de sindicat din fondurile S.L.I. Vrancea, potrivit criteriilor prevăzute de prezentul statut;

e)        – construirea şi administrarea aşezământului “Centrul de  formare, perfecţionare şi agrement al Sindicatului Liber din Învăţământ  Vrancea” din staţiunea Soveja, în interesul membrilor de sindicat activi şi pensionarilor, fosti membri ai Sindicatul Liber din Învăţământ Vrancea;

f)         – înfiinţarea Casei de Ajutor Reciproc pe lângă Sindicatul Liber din Învătământ Vrancea, cu autonomie funcţională, fără nici un amestec din partea autorităţilor publice sau a altor structuri;

g)        – orice alte obiective legale stabilite de către Conferinţa Judeţeană, Consiliul Judeţean şi Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea.

Autentificare